Current track

Title

Artist


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΣΥ ΝΑΞΟΥ

Written by on 23 Μαρτίου, 2021

ΚΕΣΥ Νάξου Archives - fresh-education

Αρ. ∆ιακήρυξης : 27194/1956/2021

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, βάσει της υπ’ αριθ. 153/2021 Απόφασής της, διακηρύττει

τη διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, για την στέγαση των Υπηρεσιών του Κέντρου Εκπαιδευ-
τικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Νάξου (ΚΕΣΥ ΝΑΞΟΥ), με γραπτές προσφορές και συμπληρωματικά με τις

διατάξεις του Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με τους όρους της ∆ιακήρυξης. Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει : α) να
βρίσκεται στην περιοχή της Χώρας Νάξου και να διαθέτει υποδομές για άτομα με κινητικά προβλήματα, β) να έχει
επιφάνεια 311,87 – 340,00 m2

, γ) να είναι αποπερατωμένο ή να βρίσκεται σε φάση αποπεράτωσης και να δύναται να
αποπερατωθεί εντός 2 (δύο) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Μίσθωσης, δ) να είναι απολύτως
νόμιμο για την χρήση που απαιτείται, σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική αδειοδότησή του. Εάν το ακίνητο έχει

αδειοδοτηθεί για άλλη χρήση, γίνεται αποδεκτή η συμμετοχή του στη δημοπρασία υπό την προϋπόθεση ότι ο προ-
σφέρων υποβάλλει Υπεύθυνη ∆ήλωσή του Ν.1599/1986, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.8 της ∆ιακήρυξης με την οποία

δηλώνει ότι : i) είναι νόμιμη η αλλαγή χρήσης, από την ισχύουσα στην χρήση στην οποία απαιτείται και ii) θα ολο-
κληρώσει τις διαδικασίες αλλαγής χρήσης με ευθύνη του και με δαπάνες του εντός 3 μηνών από την υπογραφή της

Σύμβασης Μίσθωσης, ε) να συμφωνεί πλήρως με τους όρους και προδιαγραφές που αναφέρονται στο κείμενο της
∆ιακήρυξης.

Οι προσφορές Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα κατατίθενται, όπως ορίζεται στην ∆ιακήρυξη, στην Γραμματεία Πρω-
τόκολλο της Περιφέρειας, στην διεύθυνση : Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Πλατεία Τσιροπινά, Ερμούπολη, Σύρος, Τ.Κ

84100, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της ∆ιακήρυ-
ξης, ήτοι μέχρι την 07-04-2021 και ώρα 15:00′. Στην περίπτωση υποβολής Προσφοράς ταχυδρομικώς, η αποστολή

γίνεται με συστημένη επιστολή και πρέπει να περιέλθει στο πρωτόκολλο της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών εντός
της εικοσαήμερης προθεσμίας (γεγονός που αποδεικνύεται με βέβαιη ημερομηνία).

Κατατίθεται Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού εκατό πενήντα ευρώ (150,00 €), η οποία θα εκδοθεί από Πιστω-
τικό Ίδρυμα που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Γίνεται αποδεκτή η κατ’ αντιστοιχία των

ανωτέρω κατάθεση Γραμματίου Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων. Η Εγγυητική Επιστολή

θα είναι διάρκειας τουλάχιστον επτά (7) μηνών. Η Εγγυητική Επιστολή θα καταπέσει σε βάρος εκείνου ο οποίος, κα-
λούμενος μετά το τέλος της δημοπρασίας και την κατακύρωσή της να υπογράψει τη Σύμβαση Μίσθωσης, δεν θα α-
νταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της Περιφέρειας ή ακόμη και σε βάρος εκείνου ο οποίος έχει καταθέσει αναληθή

ή ανακριβή στοιχεία κατά την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος. Η μίσθωση θα είναι διάρκειας δώδεκα (12) ετών.

Η Περιφέρεια, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 19, 20 και 21 του Π.∆.242/1996, δικαιούται : να λύει μονομερώς την Σύμ-
βαση Μίσθωσης α) σε περίπτωση μεταφοράς της στεγαζόμενης στο μίσθιο Υπηρεσίας σε ακίνητο ιδιοκτησίας της ή

σε ακίνητο η χρήση του οποίου της παραχωρήθηκε δωρεάν ή β) σε περίπτωση κατάργησης της στεγαζόμενης Υπη-
ρεσίας ή επέκτασής της κατά τρόπο ώστε το μίσθιο να μην εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες της, να εγκαταστήσει στο

μίσθιο Υπηρεσία διαφορετική εκείνης της οποίας η στέγαση είχε αρχικά προβλεφθεί, καθώς και να παρατείνει την

μίσθωση για χρόνο το πολύ ίσο προς τον αρχικώς προβλεπόμενο. Οι όροι των προαναφερθέντων άρθρων περιλαμβά-
νονται και στην ∆ιακήρυξη.

Η διεξαγωγή της διαδικασίας θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Π.∆. 242/96. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών
της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, στα τηλέφωνα 22813 – 61553, 61532 (fax : 22810 – 88877) καθώς και στην ιστοσελίδα
http://www.pnai.gov.gr (διαδρομή : ”ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ”).
Ταξινόμηση κατά σχετικό κωδικό CPV 70200000-3 : Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων
ακινήτων.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ